REGULAMIN

CZWARTEJ EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EDUKACYJNEJ

„DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

 

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Informacji na temat akcji udziela Dawid Wiejata – koordynator akcji pod numerem telefonu 881 331 776 lub drogą mailową (e-mail: edu@crl.org.pl). Informacje udzielane są również w biurze organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 6.00-14.00.

 

§ 2. Cele akcji

 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych.
 2. Wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy.
 3. Dostarczenie darmowych materiałów edukacyjnych, z których nauczyciele mogą korzystać w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu.
 4. Zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.

 

§ 3. Uczestnicy akcji

 1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłoszą chęć udziału w akcji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Zgłoszenie placówki do udziału w akcji odbywa się dwuetapowo:
 1. Utworzenie konta użytkownika na platformie edu.crl.org.pl nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem placówki do udziału w akcji.
 2. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że zgłoszenie następuje za zgodą lub w imieniu dyrekcji placówki.
 3. Osoba zgłaszająca placówkę do udziału w czwartej edycji akcji „Dzieci uczą rodziców” otrzymuje status Koordynatora akcji w placówce.
 4. Koordynator akcji w placówce:
 5. jest osobą właściwą do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących uczestnictwa w akcji, przebiegu akcji i podsumowania akcji
 6. jest osobą odpowiedzialną za przekazywanie wszelkich informacji nauczycielom realizującym lekcje w ramach akcji
 7. koordynuje w placówce realizację lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”
 8. Do udziału w akcji można się zgłaszać przed jej rozpoczęciem oraz w trakcie jej trwania.
 9. Rejestracja do udziału w akcji zostaje zakończona z dniem 31 maja 2023 roku.
 10. Każdy nauczyciel zainteresowany realizacją lekcji w ramach akcji zobowiązany jest do wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla nauczycieli.
 11. Na platformie edu.crl.org.pl konto może utworzyć każdy nauczyciel realizujący lekcje w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”
 12. Udział w akcji jest darmowy.

 

§ 4. Harmonogram akcji

 

 1. Termin realizacji czwartej edycji akcji to rok szkolny 2022/2023
 2. Rejestracja do udziału w czwartej edycji akcji „Dzieci uczą rodziców” rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem przez Organizatora i trwa do 31 maja 2023 roku.
 3. W trakcie trwania czwartej edycji akcji „Dzieci uczą rodziców” zostanie zrealizowanych 10 tematycznych lekcji.
 4. Materiały do pobrania będą dostępne na koncie użytkownika na platformie www.edu.crl.org.pl
 5. Materiały będą dostępne minimum trzy dni przed przedziałem czasowym wskazanym przez Organizatora jako termin realizacji lekcji w danym miesiącu.
 6. Organizator wskazuje przedział czasowy, w którym powinna zostać zrealizowana lekcja przewidziana na dany miesiąc.
 7. Organizator wyraża zgodę na realizację lekcji w innym terminie niż przedział czasowy wskazany przez Organizatora.
 8. Uczestnik akcji zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową Organizatora o innym terminie realizacji lekcji.
 9. Po terminie wskazanym jako termin realizacji lekcji, Organizator udostępnia link do formularza podsumowującego, a także link umożliwiający pobranie podziękowania za realizację lekcji.
 10. Organizator zachęca, by w trakcie realizacji lekcji robić zdjęcia, które w sposób dowolny można zamieszczać na stronach internetowych Uczestnika i w mediach społecznościowych.
 11. Nie ma konieczności przesyłania do Organizatora zdjęć i materiałów filmowych z realizacji lekcji.
 12. Po terminie realizacji ostatniej lekcji w ramach czwartej edycji akcji „Dzieci uczą rodziców”, Organizator udostępnia ankietę podsumowującą.
 13. Na początku lipca 2023 roku Organizator udostępni linki umożliwiające pobranie certyfikatów za udział w akcji „Dzieci uczą rodziców”
 14. Wszystkie wpisy w mediach społecznościowych dotyczące akcji “Dzieci uczą rodziców” należy oznaczać hasztagiem #DzieciUcząRodziców
 15. Organizator wyraża zgodę na oznaczanie profilu Centrum Rozwoju Lokalnego we wpisach w mediach społecznościowych

 

§ 5. Zasady udziału w akcji

  

 1. Rejestracja do udziału w akcji odbywa się poprzez wyrażenie przez placówkę woli udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na koncie użytkownika na platformie edu.crl.org.pl
 2. Każda zgłoszona placówka po weryfikacji formularza zgłoszeniowego otrzyma drogą mailową informację o otrzymaniu statusu Uczestnika czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”.
 3. Każdy nauczyciel zainteresowany realizacją lekcji w ramach akcji, po weryfikacji formularza zgłoszeniowego otrzyma informację o otrzymaniu statusu nauczyciela realizującego lekcje w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.
 4. Materiały do przeprowadzenia tematycznej lekcji będą cyklicznie udostępniane na koncie użytkownika na platformie edu.crl.org.pl.
 5. O wszelkich zmianach w harmonogramie akcji, które mogą pojawić się w trakcie trwania akcji, Organizator będzie informował drogą elektroniczną.

 

§ 6. Podsumowanie akcji

 1. Po zakończeniu realizacji ostatniej lekcji, Uczestnik otrzyma link do ankiety podsumowującej czwartą edycję akcji „Dzieci uczą rodziców”.
 2. Na początku lipca 2023 roku, Uczestnik otrzyma linki umożliwiające pobranie certyfikatów za udział w czwartej edycji akcji „Dzieci uczą rodziców”

 

§ 7. Organizacja Akcji

 1. Placówka chcąca wziąć udział w akcji jest zobowiązana do wypełnienia formularza na stronie: edu.crl.org.pl.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zapisem RODO.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1, mogą być składana przez cały okres trwania akcji “Dzieci uczą rodziców”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzania akcji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z akcją.
 2. Regulamin akcji wchodzi w życie wraz z jego publikacją na stronie edu.crl.org.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym będzie informował Uczestników drogą mailową.
 4. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów (zdjęcia, krótki film itp.). Materiały zostaną opublikowane in. na  stronach internetowych Organizatora,
 5. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które przystąpiły do akcji poprzez publikację zebranych materiałów podczas trwania akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całej akcji.

 

Polityka prywatności (kliknij, aby zobaczyć)